Warunki użytkowania


Umowa Współpracy
Warunki Emisji ReklamDEFINICJE

GRUPA MEDIOWA (GM) oznacza wszystkie nośniki informacyjne, portale internetowe i aplikacje prowadzone przez BRANDS STREAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jesionowa 41/06, 50-504 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000797718, NIP: 8992866237.

WER oznacza niniejszy dokument oraz jego wszelkie załączniki.

CENNIK oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia umowy.

UŻYTKOWNIK oznacza pojedynczą osobę korzystającą z BOK BrandsIT, która oświadcza, że jest uprawniona do zawierania umów w zakresie pozwalającym wypełnić zobowiązania niniejszej Umowy.

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY GM oznacza jednostkę handlową uprawnioną do przyjmowania zleceń reklamowych.

REKLAMODAWCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, która składa zlecenie reklamowe.

REKLAMA oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez zleceniodawcę.

FORMA REKLAMOWA oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji reklamy w serwisach.

ZLECENIE REKLAMOWE oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki umowy, stanowiący ofertę (art. 66 k.c.) GM lub zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.) w zależności od okoliczności wskazanych w dalszej części WER. Podpisanie dokumentu przez Reklamodawcę jest równoznaczne z przyjęciem oferty.

BOK oznacza Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem https://biuro.brandsit.pl

EMISJA oznacza w zależności od zastosowanego modelu rozliczeniowego:

 1. wyświetlenie formy reklamowej w serwisach lub w ich części w liczbie określonej w zleceniu reklamowym,
 2. podjęcie innych działań określonych w zleceniu reklamowym,
 3. utrzymywanie w określonej części serwisu formy reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym na realizację kampanii reklamowych,
 4. działanie mające na celu wywołanie działań użytkownika o określonej w zleceniu reklamowym liczbie i charakterze (kliknięcie lub określona akcja).

ZMIANA ZLECENIA REKLAMOWEGO oznacza zmianę ustalonych terminów lub miejsc emisji form reklamowych. Wprzypadku konieczności dokonania zmian powodujących zmniejszenie wartości zlecenia reklamowego i/lub zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji wszelkie ustalenia winny być zaakceptowane przez reklamodawcę oraz zespół sprzedaży GM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH (STMR) oznacza dokument określający aktualne na dzień zawarcia umowy techniczne warunki emisji zamieszczony w BOK w Strefie wiedzy.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. GM nie ponosi odpowiedzialności za treść lub wygląd form reklamowych.

 2. Z chwilą podpisania zlecenia reklamowego reklamodawca jednocześnie potwierdza prawo do posługiwania się w formach reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej, oraz że dostarczone formy reklamowe nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

 3. Domy mediowe, agencje reklamowe oraz wszelacy inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu oraz na rzecz swoich klientów ponoszą solidarną odpowiedzialność z osobami/podmiotami reprezentowanymi wobec GM za regulowanie należności, wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.

 4. Reklamodawca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód wyrządzonych GM w związku z treścią lub formą form reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich).

 5. Decyzja o zawartości serwisów oraz ogólnym stylu prezentowanych form reklamowych spoczywa samodzielnie na GM.

 6. Wszystkie reklamy na serwisach GM powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych serwisów i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym.

 7. Reklamy w żaden sposób nie mogą naśladować ani symulować jakichkolwiek elementów serwisów.

 8. GM rezerwuje sobie prawo do oznaczania emitowanych Reklam określeniami: "reklama", "partner serwisu","promocja", “artykuł partnerski”, “artykuł komercyjny”, “lokowanie produktu” etc. w każdym przypadku, który zespół sprzedaży GM uzna to za uzasadnione.

 9. GSW może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania:

  1. odmówić emisji,
  2. 
  wstrzymać emisję,
  3. 
  żądać dokonania zmiany w dostarczonych formach reklamowych, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące form reklamowych,
  4. odmówić emisji lub wstrzymać emisję, jeżeli GM nie otrzymała lub otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze emisje.


 1. Wszelkie parametry techniczne form reklamowych znajdują się w STMR i stanowi ona integralną część WER.

 2. Cennik emisji reklam w serwisach GM stanowi integralną część WER.

 3. Zespół sprzedaży GM przyjmuje zlecenia reklamowe pod warunkiem, że zostały prawidłowo wypełnione,

  zawierają podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczęć reklamodawcy, a w przypadku, gdy reklamodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zawierają imię i nazwisko właściciela lub wspólników reklamodawcy i/lub zostały zaakceptowane za pośrednictwem BOK.

 4. Zespół sprzedaży GM rezerwuje sobie każdorazowe prawo do odmowy przyjęcia zlecenia reklamowego.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia reklamowego przez zespół sprzedaży GM Zlecenie stanowi wyłącznie ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

 2. Zlecenie reklamowe musi zostać doręczone zespołowi sprzedaży GM (w formie elektronicznej posiadającej pieczęć oraz podpis reklamodawcy) lub podpisane za pośrednictwem BOK najpóźniej na 3 dni robocze przed datą pierwszej emisji.

 3. Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty przez reklamodawcę poprzez przekazania w formie papierowej i/lub elektronicznej i/lub akceptację za pośrednictwem BOK zlecenia reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 4. Zlecenie reklamowe, które zostanie doręczone później niż 3 na dni robocze przed datą pierwszej Emisji stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu przepisu art. 72 k.c.

 5. Przeniesienie przez reklamodawcę uprawnień wynikających z umowy może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu uprzedniej zgody zespołu sprzedaży GM udzielonej w formie pisemnej.
ZMIANA I ANULOWANIE ZLECENIA REKLAMOWEGO

 1. GM gwarantuje reklamodawcy prawo do anulowania lub zmiany zlecenia reklamowego na warunkach określonych w WER.

 2. Oświadczenie zmieniające zlecenie reklamowe powinno zostać dostarczone zespołowi sprzedaży GM nie później, niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia emisji i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c., a GM zastrzega, że przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.

 3. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego zlecenia reklamowego, reklamodawca może według własnego wyboru zrezygnować ze zmiany zlecenia reklamowego lub odstąpić od umowy za zapłatą przez reklamodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami anulowania zlecenia reklamowego.

 4. Warunkiem skutecznego anulowania zlecenia reklamowego jest doręczenie zespołowi sprzedaży GM w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu zlecenia reklamowego.

 5. Za anulowanie zlecenia reklamowego uważa się również niedostarczenie lub dostarczenie kreacji form reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi określonymi w STMR, co najmniej na 4 dni robocze dla serwisów internetowych i 10 dni roboczych dla elektronicznych magazynów przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji.

 6. W przypadkach określonych w pkt. 5 reklamodawca ma obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości zlecenia reklamowego brutto.

 7. Każde zlecenie reklamowe może być anulowane w całości:

  A. nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia pierwszej emisji bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej na rzecz GM

  B. później niż na 10 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji z zastrzeżeniem prawa

  GM do naliczenia kary umownej w wysokości:

  1. 25% wartości zlecenia reklamowego brutto w przypadku rezygnacji w okresie między 10, a 7 dniem roboczym dla serwisów internetowych i 20, a 15 dniem roboczym dla elektronicznych magazynów przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji,

  2. 50% wartości zlecenia reklamowego brutto w przypadku rezygnacji w okresie między 7, a 4 dniem roboczym dla serwisów internetowych i 15, a 10 dniem roboczym dla elektronicznych magazynów przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji,

  3. 100% wartości zlecenia reklamowego brutto w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 4 dni robocze dla serwisów internetowych i 10 dni robocze dla

   elektronicznych magazynów przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji

   

 8. W przypadku częściowego anulowania zlecenia reklamowego dokonanego przed pierwszą emisją zasady

  ust. 7 pkt 02 stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części zlecenia reklamowego.

 9. W przypadkach uzasadnionym interesem stron umowy GM dopuszcza korektę zlecenia reklamowego.

WARUNKI EMISJI W SERWISACH INTERNETOWYCH

 1. Formy reklamowe zgodne z STMR winny być dostarczone zespołowi sprzedaży GM najpóźniej na 4 dni robocze przed terminem pierwszej emisji, a w przypadku dostarczenia ich w terminie późniejszym lub niezgodnych z STMR zespół sprzedaży GSW zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia reklamowego lub wprowadzenia zmian w planie emisji.

 2. Dostarczone formy reklamowe powinny być dokładnie opisane (reklamodawca, kampania, zlecenie reklamowe).

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku, gdy z winy GM emisja nie nastąpi lub wystąpią w niej wady, GM zobowiązuje się do powtórnej emisji niewyemitowanych części emisji w ustalonym z reklamodawcą terminie lub dokonania nowych ustaleń z reklamodawcą.

 2. Reklamodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad emisji, jeżeli nie zawiadomi zespołu sprzedaży GM o wadzie (i tym samym nie zgłosi reklamacji) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT za realizację zlecenia reklamowego lub opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane zlecenia reklamowe.

 3. W przypadku wystawienia faktury VAT przed zaplanowaną emisją termin wskazany w pkt 2 liczony jest od daty dokonania ostatniej emisji.

 4. Zespół sprzedaży GM udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

 5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z innych zleceń reklamowych reklamodawcy.


CENNIK EMISJI REKLAM

 1. Cennik emisji reklam podaje ceny w PLN netto i nie zawiera podatku VAT.

 2. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami pokrywa reklamodawca.

 3. Zespół sprzedaży GM zastrzega sobie prawo do modyfikowania cennika bez obowiązku powiadamiania

  reklamodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z reklamodawcą lub jego przedstawicielem określa

  termin powiadamiania o takiej zmianie.

 4. Zespół sprzedaży GM zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług reklamowych w

  przypadku realizacji specyficznych lub niestandardowych zleceń reklamowych.

 5. Cena ustalana jest w oparciu o cennik emisji reklam obowiązującego w dniu wystawienia zlecenia

  reklamowego z wyjątkiem, gdy jego treść stanowi inaczej.


FAKTUROWANIE ZLECE
Ń REKLAMOWYCH I PŁATNOŚCI

 1. Faktury za emisję zleceń reklamowych wystawiane są przez dział sprzedaży GM:

  1. w dniu rozpoczęcia emisji zlecenia reklamowego

  2. w dniu zawarcia umowy

  3. przed rozpoczęciem emisji

 2. W przypadku braku terminowej płatności za faktury zespół sprzedaży GM ma prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę.

 3. W przypadku opóźnienia płatności zespół sprzedaży GM zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji oraz prawo do odstąpienia od zlecenia reklamowego w całości lub w części naliczając na reklamodawcę karę umowną zgodnie z zasadami anulowania zlecenia.


SI
ŁA WYŻSZA

 1. GM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zleceń reklamowych, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:

  1. jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny

  2. aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych

  3. umów rządowych lub międzynarodowych

  4. strajków, lokautów lub innych działań protestacyjnych

  5. powodzi, pożarów lub eksplozji

  6. awarii sieci INTERNET lub jej części

  7. awarii sieci energetycznej

  8. awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji

  9. innych przejawów siły wyższej.

 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju GM zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić reklamodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy emisji.


POSTANOWIENIA KO
ŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych WER zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. WER wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

 3. WER, umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.

 4. W momencie podpisania zlecenia reklamowego reklamodawca jednocześnie oświadcza, że wszelkie spory

  wynikające ze stosowania WER, zawartych umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane

  będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby GM.

 5. GM zastrzega sobie prawo do zmiany treści WER w każdym czasie.

 6. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków WER przez reklamodawcę w trakcie trwania umowy

  zawartej przed datą zmiany WER umowa pomiędzy reklamodawcą, a GM wygasa, chyba że emisja została rozpoczęta przed zmianą WER. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym emisja będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach aż do jej zakończenia.